Upitnik za Baznu Procenu Compliance Programa

Kao podršku kompanijama koje žele da usklade svoje poslovanje sa relevantnim međunarodnim standardima iz oblasti etike i integriteta, ABC Compliance će osnovnu procenu efektivnosti Integrity Compliance programa (ili njegovih postojećih elemenata) (Faza I, vidi ispod) izvršiti besplatno za sve učesnike nekog od seminara koji će biti održani u 2022.godini. Povratnu informaciju ćete dobiti najdalje za 10 radnih dana. Ukoliko u tom vremenskom periodu ne dobijete odgovor, molimo Vas da nas direktno kontaktirate.

Procena efektivnosti Integrity Compliance Programa je jedna od ključnih aktivnosti koje je potrebno provoditi kako bi uprava kompanije imala dovoljan nivo uverenja da je compliance program dobro uspostavljen i da je poslovanje kompanije usklađeno sa relevantnim međunarodnim regulativama i standardima, ugovornim zahtevima klijenata, da su najbitniji rizici prepoznati i da se na njih adekvatno odgovara, da su zaposleni svesni svojih obaveza i da ih se pridržavaju, ukratko – da štit kompanije funkcioniše onako kako treba – da adekvatno štiti kompaniju od regulatornih i finansijskih kazni, kao i od kršenja ugovornih odredbi koje su uslov za uspostavljanje poslovnog odnosa, a naposletku i od reputacione štete po kompaniju.

Kada govorimo o proceni efektivnosti programa, potrebno je izvršiti trostepenu analizu:

Faza I: Analiza formalne propisanosti zahteva iz oblasti Integrity Compliance

Utvrditi, pre svega, da li je kompanija usvojila sve relevantne interne akte kojim se propisuje postupanje kompanije i zaposlenih u oblastima relevantnim za program i da li postoji osoba ili služba zadužena za praćenje implementacije propisane regulative.

Faza II: Analiza adekvatnosti internih regulativa

Analizirati da li je interna regulativa adekvatno propisana – da li je jasna i nedvosmislena, da li sadrži sve potrebne elemente i da li je definisana obaveza praćenja sprovođenja implementacije istih.

Faza III: Analiza sprovođenja programa u praksi

Utvrditi kako program funkcioniše u praksi. Ovaj korak je najzahtevniji. Potrebno je utvrditi da li je compliance funkcija (bilo da je u pitanju jedna osoba – službenik za usklađenost ili tim) adekvatno uspostavljena i pozicionirana, da li ima dovoljno resursa i potrebnu nezavisnost. Nadalje, potrebno je ustanoviti da li se uspostavljena pravila poštuju u praksi (da li je bilo kršenja internih pravila, da li je bilo regulatornih kazni i sl.) i kako kompanija osigurava da su zaposleni upoznati sa pravilima (edukacija, komunikacija, savetovanje). Značajan podatak je i broj i vrsta kršenja internih propisa (koji su se propisi najčešće kršili, u kom geografskom području, u kojoj organizacionoj jedinici itd.), kao i na koji način je kompanija reagovala na nepravilnosti (disciplinski procesi, korektivne mere, krizno komuniciranje itd.). Sve ove i veliki broj drugih informacija daju sliku o tome koliko je compliance program efikasan u svakoj organizaciji i koja su područja za unapređenje istog.

Odgovarajući na pitanja ispod, daćete osnovne informacije za procenu Integrity Compliance Programa vaše organizacije i to na prvom nivou, tj. Analizu formalne propisanosti zahteva iz oblasti Integrity Compliance (Faza I)

Da li je program adekvatno uspostavljen i implementiran kako bi se izbegli rizici od kazni zbog kršenja međunarodnih regulativa ili rizika od gubitka ugovora sa međunarodnim poslovnim partnerima je  predmet procene u Fazi II i Fazi III. Sa svim kompanijama koje su prošle Fazu I procene, a zainteresovane su za Fazu II i III, biće organizovan početni sastanak za procenu potrebnih aktivnosti na implementaciji Faze II i Faze III.