7 elemenata - ključni deo programa usklađenosti

Istražite ih sa nama

Predstavljamo 7 elemenata

1. Standardi ponašanja, politike i procedure

Politike, procedure i standardi ponašanja treba da budu napisani tako da budu lako razumljivi kako bi se održala usklađenost tokom procesa rada. Politike i procedure traba da budu jasno napisane, da budu relevantne i aktuelne, specifične za svaku vrstu posla, da se redovno revidiraju i ažuriraju i da svima budu lako dostupne.

 

2. Nadzor i odgovornost za program

Vaša organizacija treba da delegira svakodnevnu operativnu odgovornost za program usklađenosti i etike na određene pojedince unutar organizacije. Tim pojedincima moraju biti obezbeđeni odgovarajući resursi, odgovarajuća ovlašćenja i direktan pristup upravnom organu ili odgovarajućoj podgrupi organa upravljanja. Nadalje, organizacija treba da ima odgovarajuće osoblje na visokom nivou koje nadgleda funkciju usklađenosti i etike.

3. Obuka, komuniciranje i podizanje svesti

Odgovarajuća obuka i edukacija se mogu postići čestim organizovanjem treninga o usklađenosti (najmanje jednom godišnje). To se može postići i tako što će obuke i edukacije postati sastavni deo posla, zatim konstantnim praćenjem trendova u oblasti usklađenosti kroz prisustvovanje konferencijama, čitanjem članaka i/ili publikacija, profesionalnim umrežavanjem itd.

4. Delegiranje ovlašćenja

Vaša organizacija mora biti sigurna da diskreciona ovlašćenja nisu delegirana licima za koje postoji verovatnoća da će delovati nezakonito. Kako bi se to osiguralo, organizacija treba da obavlja adekvatne aktivnosti provere tih lica kao što su: zahtev za dostavu referenci i njihova provera, provera prošlosti, uključujući proveru krivičnih evidencija i spiskova sankcionisanih lica.

5. Sprovođenje programa, disciplinske i podsticajne mere

Vaša organizacija treba da ima politike i procedure za efikasno sprovođenje programa usklađenosti i etike i podsticanje zaposlenih da rade u skladu sa programom usklađenosti i etike, uključujući obavezu prijavljivanja potencijalnih nepravilnosti. Standarda bi trebalo da se pridržavaju svi, bez obzira na poziciju, titulu ili čin. Nikada nemojte donositi zaključak o poštovanju standarda na osnovu pretpostavki, već često radite provere kako biste ustanovili da se standardi zaista i poštuju.

6. Procena rizika, praćenje i revizija

Uspostavite sistem i plan za rutinsko praćenje i reviziju poslovnih rizika, kontrola i ponašanja organizacije. Revizije bi trebalo da sadrže i pregled mera koje je organizacija primenjivala tokom datog perioda, kako proaktivnih tako i reaktivnih. Procene rizika biste trebali obavljati bar jednom u dve godine, a rezultate istih koristiti u određivanju budućih aktivnosti i mera usklađenosti.

7. Kontinuirano unapređenje programa

Kako bi se smanjili identifikovani rizici ili kršenja propisa, potrebno je da kontinuirano unapređujete program etike i usklađenosti. Problem ili nepravilnost koja se desila je potrebno  rešiti adekvatno i dosledno u okviru programskih politika i procedura i osigurati da se taj određeni rizik, problem ili nepravilnost ne pojavljuju u budućnosti i, ako se pojave, sprovesti adekvatne kontrole kako biste takav problem ili nepravilost otkrili što ranije.